تبلیغات
دانشجویان رشته اشاعه دانش پودمان چهارم - روانشناسی وارتباطات

دانشجویان رشته اشاعه دانش پودمان چهارم

سه شنبه 14 دی 1389

روانشناسی وارتباطات

نویسنده: شکوفه گلبارانی   

نحوه برقراری ارتباط موثر در خانواده

 

امروز، عنوان «دهکده جهانی» حکایت از آن دارد که ارتباطات و روابط میان افراد، بسیار آسان شده است و در عصر ارتباطات، گویی زمان و مکان فشرده شده و روابط به سهولت، انجام پذیر گشته است. پرسشی که اکنون در پی پاسخی برای آنیم، مفهوم ارتباط و چگونگی برقراری آن با اطرافیان خود است در پاسخ به این پرسش، نحوه ارتباط در خانواده نیز روشن خواهد شد. در روان‌شناسی، زمانی ارتباط میان فردی، مثبت ارزیابی می‌شود که بتواند به سلامت روانی افراد کمک کند. بنابراین مشکلاتی که در این روابط بروز می‌کند، به دلیل برآورد نشدن سلامت روانی افراد است. بر این اساس، ضروری است مؤلفه‌های یک ارتباط مناسب را شناخت تا در برقراری آن به سلامت روانی دست یافت. هر ارتباط دارای چهار عنصر اساسی است: پیام، فرستنده پیام، گیرنده پیام؛ کانال ارتباطی. اکنون به توضیح مختصری درباره ویژگیهای این عناصر، می‌پردازیم:

ویژگیهای فرستنده پیام:

صداقت و راستی؛ ایمان و باور به پیامی که داده می‌شود با شخصیت معنوی فرستنده پیام و سلامت شخصیت او، از ویژگیهای مهم فرستنده پیام است.

ویژگیهای پیام:

 

گرچه با شناخت ویژگیهای فرستنده پیام، تا حدودی، ویژگیهای پیام نیز قابل دریافت است، در این‌جا به ویژگیهای دیگر پیام اشاره می‌کنیم. تناسب پیام با نیاز مخاطب؛ غنا و پرباری پیام؛ حلاوت و شیرینی آن؛ و سرانجام تناسب پیام با درک مخاطب‌1، از ویژگیهای مهم پیام است. طبیعی است که توجه به این ویژگیها در روابط میان همسران، رابطه‌ای موفق را در پی خواهد داشت. www.zibaweb.com

ویژگیهای گیرنده پیام:

در یک ارتباط د‌وسویه، همان‌گونه که فرستنده پیام، دارای ویژگیهایی است، گیرنده پیام نیز از ویژگیهایی برخوردار است که عبارت است از: هوشیاری و خردمندی؛ انگیزه؛ آمادگی.

کانال ارتباطی:

لازم به ذکر است که با فراهم بودن سه عنصر نخست ارتباط روابط میان فردی با توفیق همراه نخواهد بود مگر عنصر لازم که همانا «کانال ارتباطی» است، مهیا باشد. کانال ارتباطی، چیزی شبیه سیم تلفن است که ارتباط دو سویه را ممکن می‌سازد. محیط، شرایط و اقتضائات آن، در شکل‌دهی کانال ارتباطی، نقش بسزایی باز می‌کند.

 

عوامل ارتباط مؤثر:

در برقراری یک ارتباط تأثیرگذار که سلامت روانی افراد را در پی دارد، پنج عامل، مؤثر است که به ترتیب عبارت است از:

1ـ گشودگی 2ـ همدلی 3ـ مثبت گرایی 4ـ حمایتگری 5ـ تساوی

اکنون به توضیح مختصری درباره هریک از این عوامل، می‌پردازیم.

گشودگی و ویژگیهای آن:

«گشودگی» بدین معناست که فرد، توان و آمادگی آن را دارد که ارتباطی مؤثر داشته باشد. چنین کسانی که در روابط میان فردی، از ویژگی «گشودگی» بهره‌مندمند، بشاش و خنده رویند. کسی که گشودگی دارد، به خوبی می‌شنود و در برخورد با افراد، با حسن اعتماد رفتار می‌کند و خشنودی و رضایت خاطر را از ویژگیهای یک انسان گشوده معرفی می‌کند.

گشودگی و پنجرة «جُوهَری»

«گشودگی» ، بخشی از وجود ماست که با افزایش محدوده آن، بخشهای دیگر وجودمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به‌طوری که بخشی از سخنان ناگفته خود را با طرف مقابل، در میان می‌نهیم و بدین‌سان بخش پنهان وجود خود را در محدودة بخش «گشودگی» قرار می‌دهیم. این مطالب را دو دانشمند روان‌شناس غربی به نامهای جو و هری، در قالب تصویر «پنجره» نشان داده‌اند که به «پنجره جوهری» معروف شده است. این پنجر، بیانگر شخصیت آدمی است که چهار شیشه آن ، چهار منطقه وجودی انسان را نشان می‌دهد:

منطقه گشوده

منطقه کور

منطقه پنهان

منطقه ناشناخته

اکنون به توضیح این مناطق می‌پردازیم.

الف ـ منطقه گشوده، بخشی از وجود ماست که برای خود و دیگران شناخته شده است، مانند بسیاری از رفتارها و اندیشه‌های ما که هم خود و هم دیگران، از آن آگاهند.

ب ـ منطقه پنهان، پخشی از وجود ماست که تنها برای خود شناخته است، اما دیگران از آن بی‌اطلاعند، مانند اسراری که به دیگران نگفته‌ایم. در یک ارتباط مطلوب، خط مرز میان منطقه گشوده و پنهان شکسته می‌شود و منطقه گشوده در منطقة پنهان گسترش می‌یابد و در نتیجه، چه بسا بسیاری از اسرار خود را با مخاطب خویش، در میان می‌گذاریم و بدین‌سان از محدوده منطقه پنهان وجودمان می‌کاهیم. طبیعی است که در ارتباط موفق، هر چه اعتماد بیشتر گردد، منطقه پنهان در منطقه گشوده، بیشتر قرار می‌گیرد.

ج ـ منطقه کور، بخشی از وجود ماست که برای خود، ناشناخته است و برای دیگران، شناخته، مانند بسیاری از توانمندیها، خوبیها و بدیهای ما که دیگران از آن آگاهند و ما از آن بی‌خبر!

د ـ منطقه ناشناخته، بخشی از وجود ماست که نه آن را می‌شناسیم و نه دیگران از آن آگاهند. شاید تأکید روایات دینی بر شناخت این منطقه بوده است تا آدمی خویشتن را بشناسد و در وجود خود تأمل کند تا بهترین معرفت را به دست آورد:

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ اَکْمَلُ الْمَعارِفِ2 شناخت خویشتن، کاملترین شناختهاست.

ارمغان چنین شناختی، آگاهی از خداوند و قدرت لایزال اوست. قرآن کریم، به این نکته نهم اشاره می‌کند که خود فراموشی و خویشتن را نشناختن، خدا فراموشی را به دنبال خواهد داشت.

 

همدلی:                                                                         

یکی از عواملی که در پایداری روابط، بخصوص در روابط زناشویی، مؤثر است، «همدلی» است. مراد از همدلی آن است که در روابط میان فردی، نسبت به رخدادها و حوادث اتفاق افتاده برای مخاطب، احساسی در حد احساس او داشته‌ایم و به عبارتی روشنتر، شریک در غم و شادی او گردیم.

 

مثبت‌گرایی: www.zibaweb.com                                           

«مثبت‌گرایی» ، بدین معناست که همیشه «نیمه پر لیوان» را باید نگریست و به ذکر نکات منفی مخاطب، بسنده نکرد. روحیه مثبت‌گرایی در خانواده و جامعه، نه تنها امید به زندگی و فرداهای بهتر را افزایش می‌دهد، بلکه روابط را صمیمانه‌تر می‌سازد. تامس آنتونی هریس، مثبت‌گرایی و عدم آن را در چهار حالت قابل تصور می‌داند:

1ـ نگاه به خود مثبت است و به دیگران منفی 2ـ نگاه به خود و دیگران منفی است 3ـ خود و دیجگران را دست کم می‌گیرد. در این حالت، شخص بدبینانه، در روابط خود، روحیه اطمینان را نخواهد داشت. 4ـ نگاه به خود و دیگران مثبت است. این حالت، مهمترین حالت است که از آن با تعبیر «ماندن در وضعیت آخر» یاد می‌شود.

 

حمایتگری:

«حمایتگری»، بدان معناست که در روابط خود، تلاش کرد از ارتباط با مخاطب خویش، حمایت کرد، به عبارت دیگر، گوش سپردن به سخنان مخاطب و احترام به احساسات و، حمایت از ارتباط با اوست تا ارتباط با وی، استوارتر گردد و استمرار یابد.

 

تساوی:

همواره سفارش شده است که در روابط میان فردی، هیچ‌گاه ، همچون رئیس و مرؤوس، رفتار نشود، بلکه نوعی تساوی در اعمال و روابط طرفین دیده شود. تساوی در روابط میان فردی ـ بخصوص روابط زناشویی ـ حاکی از تواضع و فروتنی طرفین است؛ امری که در سیرة پیشوایان، دیده می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمود: کان رسولُ الله یَأکُلُ اَکْلَهَ والْعَبْدِ و یَجْلِسُ جَلْسَةَ الْعَبْدِ6 پیامبر خدا ، همچون بندگان، می‌خورد و می‌نشست!

نتایج کلی ارتباط:

ارتباط اثرگذار، افزون بر آن که سلامت روانی افراد را در پی دارد، دو نتیجه را به ارمغان می‌آورد: بعد عمل‌گرایانه و رضایت شخصی.

بعد عمل‌گرایانه، هنگامی تحقق می‌یابد که هدف ما از ارتباط تأمین شده باشد و رضایت شخصی، زمانی میسر می‌گردد که در کنار برآورده شدن بعد عمل‌گرایانه، احساس خشنودی و برخورد احترام‌آمیزی از ارتباط با مخاطب، دیده شود. از این رو، چه بسا بعد عمل‌گرایانه ارتباط تحقق می‌یابد ولی به دلیل برخورد نامناسب مخاطب، رضایت شخصی حاصل نمی‌گردد و در نقطه مقابل، چه بسا هیچ نتیجه‌ای از این ارتباط به دست نمی‌آید که بدترین حالت ارتباط خواهد بود.

گام های اساسی در برقراری ارتباط موثر

 یكی از ویژگیهای انسان سالم و موفق، مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران است. آیا شما این ویژگی را دارید؟ كسب این مهارت مهم و ضروری در زندگی اجتماعی خیلی مشكل نیست. فقط باید بخواهید و تمرین كنید. در این نوشتار ما به هفت گام اساسی برای یادگیری این مهارت اشاره می كنیم.

گام اول: گوش دادن

درحالی كه به نظر می‌رسد گوش دادن به دیگران بسیار ساده است، اما اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند به درستی به‌كار ببندد ارتباط دچار مشكل می شود. گوش دادن فقط شنیدن كلامی كه طرف مقابل به زبان می آورد نیست، بلكه شامل برخی موارد به شرح زیر است:www.zibaweb.com

- اینكه گوینده كیست؟

- دیدگاه او نسبت به مسئله مطرح شده چیست؟

- چه مسائلی او را نگران می كند، احساساتش چگونه است و چه انتظاری از ما دارد؟

علاوه به اینها یك شنونده موفق بخوبی می تواند هماهنگی لازم بین ارتباط كلامی و غیركلامی برقرار نماید، قادر است به كلیه ژستها و حالات بدنی گوینده توجه كند و خود نیز به هنگام گوش دادن از ژستها و حالات بدنی مناسب جهت تایید و اعلام درك طرف مقابل استفاده كند. او هیچگاه با خمیازه كشیدن و یا با نگاه كردن به سرعت و به اطراف، نگاه خود را از گوینده نمی گیرد و دائما” درصدد است تا با تماس چشمی مناسب این موضوع را به گوینده منتقل نماید كه علاقمند است به حرفهای او گوش دهد.

به خاطر داشته باشید تا زمانی كه شما به جای تمركز و دقت در سخنان دیگران به افكار درونی خود گوش می دهید، قادر نخواهید بود شنونده خوبی باشید.

گام دوم: صریح و صادق بودن

صراحت و صادق بودن فرایندی است كه در ارتباطات انسانی به شكل نامحسوس اما بسیار موثر نقش بازی می كند. تاكید میشود این فرآیند قابل دیدن یا شیندن نمی باشد. بلكه دو طرف درگیر ارتباط، آن را حس می كنند.

اگر ارتباطی فاقد صراحت و صداقت باشد، بدون شك، یا قطع خواهد شد و یا به شكل مخدوش، مبهم و ناسالم ادامه می یابد. اگر نتوانیم یا نخواهیم منظور خود را با صراحت بیان نماییم طرف مقابل به اشتباه می افتد و به حدس و گمان متوسل می شود و از واقعیت دور می گردد.

به خاطر داشته باشیم ابهام و عدم صدات در ارتباطات انسانی سرمنشاء بسیاری از مسائل و مشكلات در ارتباطات فردی است.

گام سوم: همدلی و همدردی

اغلب ما زمانی كه با یكدیگر ارتباط برقرار می كنیم همواره افكار، آرزوها ، تمایلات، نگرانیها و ترسهای خود را آشكار می سازیم. بدین جهت نیاز داریم كه دیگران اولا” درك درستی از ما داشته باشند و ثانیا” با ما در زمینه نگرانیها، ترسها و مشكلاتمان همدلی و همدردی كنند. همدردی تلاشی است برای درك و فهم دنیازی ذهنی طرف مقابل. برای همدلی باید بتوانیم خود را جای دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آنها نگاه و احساس كنیم. در همدلی شما می توانید سخن طرف مقابل را تكرار كنید تا بداند كه شما منظور او را دریافته اید. مثال: دوستتان به شما می گوید: هم اتاقی‌ام اعصاب من را خرد كرده است به هیچ وجه نمی توانم او را تحمل كنم، با استفاده از طرز رفتار همدلانه می توانید به او بگویید: ( مثل اینكه از دست او خیلی عصبانی هستی، این طور نیست؟ )

به خاطر داشته باشید كه در برخورد همدلانه مجبور نیستید در جهت موفقیت با طرف مقابل خود حرف بزنید. به جای آن با تكرارصحبت او احساساتش را تصدیق كنید. در ضمن لازم نیست در مقابل حرفهای طرف مقابل قضاوت و نتیجه گیری كنید. نكته قابل ذكر اینكه میان همدلی و همدردی تفاوت وجود دارد، در همدردی شنوندنه سعی می كند با احساسات و عواطف گوینده همنوایی داشته باشد. بدین معنی كه خوشحال شدن به خوشحالی او و متاسف شدن به ناراحتی او منجر می شود ولی همانطور كه اشاره شد در همدلی، شما الزاما” درصدد تایید و موافقت با طرف مقابل خود نمی باشید.

همدلی و همدردی هر دو در تداوم ارتباط نقش بازی می كنند، با این تفاوت كه در همدلی نقش منطق قوی‌تر از احساس است و شنونده با همدلی به خوبی به حرفهای گوینده گوش میدهد تا بتواند برای حل مسئله به او كمك كند، ولی در همدردی صرفا” با تخلیه هیجانات و عواطف منفی به او كمك می كند.

گام چهارم: حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل

ما اغلب در ارتباطات خود با دیگران درصدد ارزیابی آنها برمی آییم و گاه فكر می كنیم یا باید نظرات و احساسات آنها را رد كنیم و یا به نوعی (مستقیم و غیرمستقیم) نظرات و احساسات خودمات را به آنها تحمیل نماییم. ارتباطاتی كه بر پایه این روش شكل می گیرد غالبا” تداوم نمی یابد و هر دو طرف درگیر در ارتباط را دچار مشكل می سازد. همانطور كه قبلا” نیز اشاره شد، ما بدین دلیل با یكدیگر ارتباط برقرار می كنیم تا از طریق آن به حل مسائل و مشكلات، رفع تضادها و تعارضات، رد و بدل كردن اطلاعات ، درك بهتر خود و رفع نیازهای اجتماعی دست یابیم، در روابطی كه (( ارزیابی دیگران )) عنصر اصلی آن می باشد نه تنها اهداف مذكور تحقق نمی یابد، بلكه آرامش لازم در ارتباطات انسانی نیز از بین می رود. باید به خاطر داشته باشیم همه ما می‌خواهیم دیگران با نظرات ما موافقت كنند و یا حداقل به افكار و احساسات ما احترام بگذارند و آنها را تایید كنند، زیر عقاید و نظرات ما برای خودمات كاملا” اهمیت ندارند، اگر در ارتباط با دیگران این تصور پیش آید كه به نظرات آنها احترام نمی گذاریم، ارتباط روند مناسب و هدفمند خود را طی نمی نماید.

در نظر گرفتن این نكته كه اغلب مردم مانند ما فكر نمی كنند، احساس نمی كنند و به روش خود به دنیا نگاه می كنند بسیار اساسی است.

گام پنجم: مخالفت نمودن به شیوه مناسب

اگر بتوانیم بپذیریم كه دیگران مانند ما نیستند آن وقت می توانیم به شیوه مناسب با نظرات و عقاید آنها كه به نظر ما صحیح نیستند مخالفت كنیم. به عبارت دیگر بدون بحث و جدل مخرب كه غالبا” همراه با بلند كردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب است می توانیم به نتیجه مناسب دست یابیم. یكی از مناسب‌ترین شیوه‌ها برای مخالفت كردن با نظرات و عقاید دیگران روش خلع سلاح است. در این روش، فرد در سخنان طرف مقابل حقیقتی را پیدا می كند (حتی اگر با مجموعه سخنان او موافق نیست ) و سپس در مقام موافقت و تایید آن حرف می زند.. این روش بر طرف مقابل تاثیر آرام بخش عجیبی می گذارد.

ممكن است روش خلع سلاح را نپذیرد ولی جدل، بی فایده و همیشه بی سرانجام است، با این شیوه در واقع شما پیروز از بحث خارج می شوید و طرف مقابل نیز احساس پیروزی می كند و با آمادگی بیشتری به حرفهای شما گوش می دهد.

مثال: همكلاسی شما می گوید: اصلا” حرفهای تو را قبول ندارم! پاسخ شما: بله حق باتوست، ما همیشه نباید دربست و به صورت صددرصد حرفهای دیگران را نپذیریم.

باید به خاطر داشت كه لحن پاسخ شما نیز مهم است. اگر پاسخ تحقیرآمیز باشد این روش اثر مطلوب را نخواهد داشت.

گام ششم: خودشناسی و افزایش آگاهی

شناسایی دنیای ذهنی دیگران، همدلی و همدردی كردن با آنها و یا به نتیجه رسیدن بحثهای ما با دیگران نیازمند خوشناسی و تلاشی برای افزایش اطلاعات و آگاهیهای خود جهت شناسایی دیگران و محیط زندگی است.

آگاهی از نقاط قوت و ضعف، ترسها، امیال،‌ آرزوها و نیازهای خود و پذیرش صادقانه آنها، كمك می كند ویژگیها و وخصوصیات دیگران را واقع بینانه‌تر ببینیم و آنها را بپذیریم.

در خودشناسی پاسخ دادن به سئوالاتی نظیر پرسشهای زیركمك كننده است:

-دوست دارم دوستان و افرادی كه با آنها ارتباط نزدیك دارم چه ویژگیهایی داشته باشند؟

-آیا می توانم رابطه صمیمانه و بدون قید و شرط را با دیگران برقرار نمایم؟

-از درگیر شدن در یك رابطه دوستانه چقدر لذت میبرم؟

-میزان تعهد من در ارتباطات اجتماعی چقدر است؟

-در مواقع ضروری چقدر می توانم به دوستانم كمك كنم؟

-آیا در دوستی و ارتباط با دیگران پیش قدم می شوم؟

-زمانی كه مسئله یا مشكلی در ارتباط با دیگران پیدا می كنم چگونه عمل می كنم؟

-آیا انتظارات من از دیگران واقع بینانه است؟

باید به خاطر داشت خوشناسی و افزایش آگاهی مستلزم صرف وقت، صبوری و تلاشی در جهت تغییر ویژگیهای منفی خود است. علاوه بر عوامل فوق كمك گرفتن از افراد متخصص نظیر روانشناسان و مشاوران نیز ضروری است.www.zibaweb.com

گام هفتم: شناسایی افكار تحریف شده

اكثر ما در ارتباط با دیگران در چارچوب افكار خود و احساسات از پیش تعیین شده و كلیشه‌ای خود رفتار می كنیم. در بسیاری از این افكار، تصویر صحیحی از واقعیتها موجود نمی باشد. بدین معنی كه ما در فرآیند پردازش اطلاعاتی كه نسبت به دیگران داریم دستخوش خطای شناختی می شویم. برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی بیان می كنیم:

آیا تاكنون برای شما پیش آمده است كه سایه یك شیء مثل یك تكه چوب باریك و بلند یا ریسمانی را روی دیوار به شكل مار ببینید؟ مطمئنا” همه ما در طول زندگی بارها تجربیاتی از این دست داشته‌ایم به این قبیل تجربیات در علم روانشناسی احساس و ادراك، (( خطای حسی )) گفته میشود.

سیستم شناختی ما نیز بعضا” دچار خطا و تحریف میشود. این خطاها را روانشناسان شناختی (( تحریف شناختی یا خطای شناختی )) می نامند. تحریفهای شناختی مثل آینه و یا دوربینی هستند كه اشكال را به همان گونه كه هستند بازنمایی نمی‌كنند، بلكه شكلهای عجیب و غریب و نادرستی را نشان می دهند.

تحریفهای شناختی در ارتباطات انسانی مشكلات فراوانی ایجاد می‌كنند، لذا باید آنها را شناخت و در جهت تصحیح آنها گام برداشت. در اینجا به برخی از مهمترین تحریفهای شناختی همراه با مثال اشاره می كنیم.

مثال: یكی از همكلاسی‌ها را در دانشكده می‌بینید و سلام می كنید، اما او جواب سلام شما را نمی دهد و بی تفاوت از كنار شما می گذرد.

در این حادثه: ذهنی كه دچار تحریف و خطای شناختی است، امكان دارد به یكی از شیوه‌های زیر این رفتار را تعبیر و تفسیر نماید.

-او چقدر خودخواه و مغرور شده است ( پیش داوری )

-حتما” من كاری كرده‌ام ( شخصی سازی )

-همیشه دیگران را نادیده می گیرد ( تعمیم مبالغه آمیز )

-رابطه‌ام را باید با او قطع كنم ( نتیجه گیری و یا تصمیم گیری شتابزده )

همانطور كه می بینید، هر كدام از شیوه‌های مذكور به نوعی منجر به قطع یا مخدوش شدن ارتباط ما با دیگران میشود، در حالی كه شاید مسئله اساسی، عدم توان ما در پردازش اطلاعات صحیح و مبتنی بر واقعیت باشد، كه باعث بوجود آمدن این مسئله شده است.

باید به خاطر داشت زیر بنای تحریفهای شناختی باورهای غیرمنطقی است. برای شناسایی این دسته باورها و مبارزه با تحریفهای شناختی علاوه بر آگاهی، كمك گرفتن از افراد متخصص نظیر روانشناسان بسیار كمك كننده است.

سعی می كنیم این گامها را به خاطر بسپاریم، آنها را به كار بندیم تا بتوانیم روابط اجتماعی موثر و مستحكم تری با دیگران برقرار كنیم.

 

 

نظرات() 
What is leg length discrepancy?
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:14 ب.ظ
Thank you, I've just been searching for info approximately this subject for a while
and yours is the best I've came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive about the source?
Can Pilates make you look taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
What's up, I check your new stuff regularly.
Your humoristic style is witty, keep doing what you're doing!
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:54 ب.ظ
Thanks for another excellent article. The place else may anybody get that
kind of info in such an ideal way of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 02:09 ق.ظ
I have fun with, cause I found just what I was looking for.

You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
Bye
بیگلو
سه شنبه 14 دی 1389 11:01 ق.ظ
موفق و پایدار باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :